Biuro Link
 
 
 
Producenci
Link
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
PLATFORMY INTERNETOWEJ

§ 1
[informacje ogólne]

 1. Platforma sprzedażowa biuroplus-krakow.pl (dalej: „Platforma”) jest prowadzona przez Włodzimierza Leszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Włodzimierz Leszczyński Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus, ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków, NIP: 6780078161, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kontakt@biurolink24.pl (dalej: „Administrator”).
 2. W ramach działalności Platformy mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Platformy, w tym dane osobowe.
 3. Dane użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez użytkowników (np. przy zamawianiu produktów) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Platformy oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Platformą oraz tworzenia statystyk i analiz.

§ 2
[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych jest Włodzimierz Leszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Włodzimierz Leszczyński Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus, ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków, NIP: 6780078161, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Administrator”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników następuje w celu:
  1. prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, a więc umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. zawarcia i realizacji umowy dotyczącej założenia i utrzymania konta na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. kontaktowania się z użytkownikami, którzy skorzystali z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu Administratora, takim jak:
  1. dostawcy usług IT oraz systemów informatycznych, z których korzysta Administrator;
  2. podmioty świadczące usługi księgowe;
  3. podmioty świadczące usługi marketingowe;
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, który realizują na rzecz użytkownika usługi dostawy zakupionego produktu.
 6. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotowi zapewniającemu obsługę płatności.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celu:
  1. realizacji umowy sprzedaży, Administrator będzie przechowywał przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży lub do momentu przedawniania roszczeń wynikających z tej umowy;
  2. zawarcia i realizacji umowy dotyczącej założenia i utrzymania konta na Platformie, Administrator będzie przechowywał przez okres 10 lat od dnia zakończenia trwania umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy;
  3. kontaktowania się z użytkownikami, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich zebrania
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem.
 11. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie zawarcie umowy lub skontaktowanie się z Administratorem.

§ 3
[pliki cookie]

 1. W ramach działalności Platformy wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są na Platformie za zgodą użytkowników. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania z Platformy, może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.
 4. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleŸć pod następującymi adresami stron internetowych:
  1. przeglądarka Firefox;
  2. przeglądarka Chrome;
  3. przeglądarka Microsoft Edge;
  4. przeglądarka Opera;
  5. przeglądarka Safari.
 5. Ograniczenia wprowadzone przez użytkownika w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Platformy.
 6. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:
  1. plikami cookies o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez użytkowników z Platformy (zamknięcie strony),
  2. plikami cookies o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez użytkowników z Platformy.
 7. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies umożliwiające korzystanie przez użytkowników z funkcjonalności Platformy – w szczególności zapewniające możliwość zalogowania się do niego i utrzymanie sesji oraz zamawiania przez użytkowników produktów;
  2. pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów – umożliwiające dokonywanie bezpiecznych zamówień;
  3. pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez użytkowników indywidualnych ustawień Platformy;
  4. pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych;
  5. pliki cookies o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Administrator korzysta z narzędzi informatycznych w postaci Google Analytics i Google Adwords.
 9. Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora Ÿródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
 10. Google AdWords wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
 11. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Platformy.
 12. Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoich stronach. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Administrator może umieścić na stronie Platformy przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj”/”Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając odpowiedniego przycisku użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies.