Biuro Link
 
 
 
Producenci
Link
 
 

Regulamin platformy biuroplus-krakow.pl

Platforma zakupowa B2B oparta o domenę www.biuroplus-krakow.pl służy wyłącznie do sprzedaży dla podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) oraz instytucji.
Wszystkie transakcje związane są z wystawieniem faktury.

Słownik pojęć

Platforma Internetowa - Platforma dostępna na stronie www.biuroplus-krakow.pl.
Sprzedający - właściciel platformy www.biuroplus-krakow.pl, którym jest: Włodzimierz Leszczyński prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Włodzimierz Leszczyński Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus z siedzibą ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków, NIP 6780078161, REGON: 350564770
Klient - przedsiębiorstwo, przedsiębiorca lub instytucja publiczna korzystający z platformy biuroplus-krakow.pl
Koszyk - narzędzie Platformy umożliwiające zamówienie towarów ze sprecyzowaniem ich ilości, zawierające ceny zamawianych produktów, podsumowujące wartość zamówienia, umożliwiające dokonywanie zmian w zamówieniu (zmiana ilości, dodawanie i odejmowanie produktów).
Newsletter - gazetka elektroniczna przesyłana za pośrednictwem Platformy www.biuroplus-krakow.pl, w której mogą być zamieszczane m.in. informacje na temat oferty, promocji i konkursów

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia na Platformie biuroplus-krakow.pl mogą składać Klienci, którzy założyli indywidualne konto na Platformie biuroplus-krakow.pl i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim oraz klienci nie posiadający konta klienta na Platformie biuroplus-krakow.pl. W drugim przypadku w procesie akceptacji zamówienia Klienci ci zobowiązani są do podania swoich danych teleadresowych. Opisy towarów umieszczonych na Platformie oraz ich cennik nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.
 4. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Platformy biuroplus-krakow.pl Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów, a w przypadku jej przyjęcia przez Sprzedającego zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny, chyba że nastąpiła sytuacja opisana w § 2 pkt. 4. Sprzedający przyjmuje ofertę Klienta poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej.
 5. Zamówienie jest realizowane na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 6. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 24 godzin, pod warunkiem dostępności produktu na magazynie Sprzedającego. W przeciwnym przypadku Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie wysyłki Zamówienia na zasadach wskazanych w § 3.
 7. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Platformy. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane). Po tym okresie umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. W przypadku płatności kartą realizacja zamówienia uwarunkowana jest wynikiem autoryzacji karty. W przypadku braku autoryzacji karty umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóŸnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z powodu siły wyższej, niezawinionych trudności transportowych lub z przyczyn, za które odpowiadają firmy kurierskie.

§ 2. Zmiany w zamówieniu wysłanym

 1. Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura VAT na zamówiony towar. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient może uzyskać w każdym czasie po zalogowaniu się na Platformie biuroplus-krakow.pl.
 2. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.
 4. Klient może wycofać złożone zamówienie wysyłając e-mail na adres biuroserwis@krakow.biuroplus.pl pod warunkiem, że nie zostało ono już zrealizowane i do niego wysłane.

§ 3. Dostępność towarów

 1. Informacja o dostępności towaru na Platformie biuroplus-krakow.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Po zalogowaniu się na Platformie biuroplus-krakow.pl Klient otrzymuje orientacyjną informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na niedostępny produkt Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia. Może odstąpić od umowy sprzedaży, zaproponować zmianę zamówienia i zawarcie nowej umowy sprzedaży. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnej z propozycji zamówienie uznaje się za ostatecznie anulowane, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.

§ 4. Ceny towarów

 1. Ceny towarów dostępnych są na Platformie biuroplus-krakow.pl są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 2. Ceny podawane są w złotych polskich.
 3. W przypadku Klienta zalogowanego ceny uwzględniają uzgodnione z Klientem upusty i rabaty.
 4. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na Platformie biuroplus-krakow.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Platformy, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Platformy bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5. Płatności

 1. Jeżeli Klient nie posiada indywidualnie ustalonych warunków formę płatności stanowi przedpłata w formie przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

§ 6. Warunki dostawy

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba, że umowa między Sprzedającym a Klientem stanowi inaczej. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Przesyłki dostarcza Sprzedający (w obrębie Krakowa) lub firma kurierska (poza Krakowem). Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać tzw. "Odbiór osobisty" i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie Platformy.
 3. Koszty dostawy oraz możliwe opcje transportu każdorazowo podawane są w Koszyku. Informacje te są dostępne również w zakładce Warunki dostawy.

§ 7. Reklamacje

 1. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Klient jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo.
 2. W przypadku stwierdzenia wad jakości towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć reklamację telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta tel. 012 296 45 24 lub wypełniając formularz reklamacyjny i przesyłając go pocztą e-mail lub faxem 012 296 45 21
 3. Na terenie Krakowa i okolic (Skawina, Kraków) reklamowany produkt odbierany jest przez Sprzedającego. W przypadkach pozostałych, jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Platformy Biuro Plus, ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków. Platforma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Platforma zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem:
  1. dokona naprawy towaru,
  2. obniży cenę reklamowanego towaru, albo
  3. zwróci cenę towaru.
 6. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:
  1. posiada wady fabryczne;
  2. został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu;
  3. jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 7. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta - w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
 8. Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.

§ 8. Informacje Sprzedającego

 1. Sprzedający, mając na względzie interes Klienta, informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem narażenia Klienta na działanie podmiotów trzecich, które poprzez bezprawne działania - zwłaszcza wirusy komputerowe oraz oprogramowanie szpiegujące - mogą próbować uzyskać w ten sposób bezprawną korzyść lub wyrządzić szkodę Klientowi. Z tej przyczyny zaleca się korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroniących przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów.
 2. Sprzedający informuje Klienta, że celem korzystania z Platformy musi on posiadać:
  1. System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS
  2. aktywne konto poczty email
  3. kartę graficzna obsługująca rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px
  4. następujące przeglądarki Internetowe: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5
  5. zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash Player, włączoną obsługą javascript

§ 9. Newsletter

 1. Klient będzie miał możliwość otrzymywania newslettera, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, itp.
 2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§ 10. Dane osobowe

 1. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu
 2. Polityka prywatności znajduje się pod adresem http://www.biuroplus-krakow.pl/stat?st_cookie_policy

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na Platformie biuroplus-krakow.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na Platformie biuroplus-krakow.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze Platformy biuroplus-krakow.pl. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia i prawa, zwłaszcza z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z Platformy biuroplus-krakow.pl z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży na Platformie biuroplus-krakow.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. W sprawach Regulaminem nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem odrębnych przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2009 r.
 6. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na Platformie biuroplus-krakow.pl.