Biuro Link Google play App Store
 
 
 
onClick="if($(this).hasClass('.item-developed')) SetCookie('szukaj','item-developed',1); else SetCookie('szukaj','item-collapsed',1);">
Usługi
Kategorie towarów
Producenci
Link
 
 

Regulamin platformy biuroplus-krakow.pl

Platforma zakupowa B2B oparta o domenę www.biuroplus-krakow.pl służy wyłącznie do sprzedaży dla podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) oraz instytucji.
Wszystkie transakcje związane są z wystawieniem faktury.

Słownik pojęć

Platforma Internetowa - Platforma dostępna na stronie www.biuroplus-krakow.pl.
Sprzedający - właściciel platformy www.biuroplus-krakow.pl, którym jest: Włodzimierz Leszczyński prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Włodzimierz Leszczyński Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus z siedzibą ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków, NIP 6780078161, REGON: 350564770
Klient - przedsiębiorstwo, przedsiębiorca lub instytucja publiczna korzystający z platformy biuroplus-krakow.pl
Koszyk - narzędzie Platformy umożliwiające zamówienie towarów ze sprecyzowaniem ich ilości, zawierające ceny zamawianych produktów, podsumowujące wartość zamówienia, umożliwiające dokonywanie zmian w zamówieniu (zmiana ilości, dodawanie i odejmowanie produktów).
Newsletter - gazetka elektroniczna przesyłana za pośrednictwem Platformy www.biuroplus-krakow.pl, w której mogą być zamieszczane m.in. informacje na temat oferty, promocji i konkursów

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia na Platformie biuroplus-krakow.pl mogą składać Klienci, którzy założyli indywidualne konto na Platformie biuroplus-krakow.pl i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim oraz klienci nie posiadający konta klienta na Platformie biuroplus-krakow.pl. W drugim przypadku w procesie akceptacji zamówienia Klienci ci zobowiązani są do podania swoich danych teleadresowych. Opisy towarów umieszczonych na Platformie oraz ich cennik nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.
 4. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Platformy biuroplus-krakow.pl Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów, a w przypadku jej przyjęcia przez Sprzedającego zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny, chyba że nastąpiła sytuacja opisana w § 2 pkt. 4. Sprzedający przyjmuje ofertę Klienta poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej.
 5. Zamówienie jest realizowane na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 6. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 24 godzin, pod warunkiem dostępności produktu na magazynie Sprzedającego. W przeciwnym przypadku Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie wysyłki Zamówienia na zasadach wskazanych w § 3.
 7. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Platformy. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane). Po tym okresie umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. W przypadku płatności kartą realizacja zamówienia uwarunkowana jest wynikiem autoryzacji karty. W przypadku braku autoryzacji karty umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z powodu siły wyższej, niezawinionych trudności transportowych lub z przyczyn, za które odpowiadają firmy kurierskie.

§ 2. Zmiany w zamówieniu wysłanym

 1. Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura VAT na zamówiony towar. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient może uzyskać w każdym czasie po zalogowaniu się na Platformie biuroplus-krakow.pl.
 2. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.
 4. Klient może wycofać złożone zamówienie wysyłając e-mail na adres biuroserwis@krakow.biuroplus.pl pod warunkiem, że nie zostało ono już zrealizowane i do niego wysłane.

§ 3. Dostępność towarów

 1. Informacja o dostępności towaru na Platformie biuroplus-krakow.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Po zalogowaniu się na Platformie biuroplus-krakow.pl Klient otrzymuje orientacyjną informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na niedostępny produkt Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia. Może odstąpić od umowy sprzedaży, zaproponować zmianę zamówienia i zawarcie nowej umowy sprzedaży. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnej z propozycji zamówienie uznaje się za ostatecznie anulowane, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.

§ 4. Ceny towarów

 1. Ceny towarów dostępnych są na Platformie biuroplus-krakow.pl są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 2. Ceny podawane są w złotych polskich.
 3. W przypadku Klienta zalogowanego ceny uwzględniają uzgodnione z Klientem upusty i rabaty.
 4. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na Platformie biuroplus-krakow.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Platformy, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Platformy bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5. Płatności

 1. Jeżeli Klient nie posiada indywidualnie ustalonych warunków formę płatności stanowi przedpłata w formie przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

§ 6. Warunki dostawy

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba, że umowa między Sprzedającym a Klientem stanowi inaczej. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Przesyłki dostarcza Sprzedający (w obrębie Krakowa) lub firma kurierska (poza Krakowem). Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać tzw. "Odbiór osobisty" i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie Platformy.
 3. Koszty dostawy oraz możliwe opcje transportu każdorazowo podawane są w Koszyku. Informacje te są dostępne również w zakładce Warunki dostawy.

§ 7. Reklamacje

 1. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Klient jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo.
 2. W przypadku stwierdzenia wad jakości towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć reklamację telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta tel. 012 296 45 24 lub wypełniając formularz reklamacyjny i przesyłając go pocztą e-mail lub faxem 012 296 45 21
 3. Na terenie Krakowa i okolic (Skawina, Kraków) reklamowany produkt odbierany jest przez Sprzedającego. W przypadkach pozostałych, jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Platformy Biuro Plus, ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków. Platforma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Platforma zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem:
  1. dokona naprawy towaru,
  2. obniży cenę reklamowanego towaru, albo
  3. zwróci cenę towaru.
 6. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:
  1. posiada wady fabryczne;
  2. został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu;
  3. jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 7. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta - w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
 8. Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.

§ 8. Informacje Sprzedającego

 1. Sprzedający, mając na względzie interes Klienta, informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem narażenia Klienta na działanie podmiotów trzecich, które poprzez bezprawne działania - zwłaszcza wirusy komputerowe oraz oprogramowanie szpiegujące - mogą próbować uzyskać w ten sposób bezprawną korzyść lub wyrządzić szkodę Klientowi. Z tej przyczyny zaleca się korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroniących przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów.
 2. Sprzedający informuje Klienta, że celem korzystania z Platformy musi on posiadać:
  1. System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS
  2. aktywne konto poczty email
  3. kartę graficzna obsługująca rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px
  4. następujące przeglądarki Internetowe: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5
  5. zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash Player, włączoną obsługą javascript

§ 9. Newsletter

 1. Klient będzie miał możliwość otrzymywania newslettera, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, itp.
 2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§ 10. Dane osobowe

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w zbiorze Sprzedawcy, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Kupującego.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Włodzimierz Leszczyński prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Włodzimierz Leszczyński Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus z siedzibą ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków.
 3. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach wskazanych w polityce prywatności.
 4. Polityka prywatności znajduje się pod adresem http://www.biuroplus-krakow.pl/stat?st_cookie_policy

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na Platformie biuroplus-krakow.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na Platformie biuroplus-krakow.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze Platformy biuroplus-krakow.pl. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia i prawa, zwłaszcza z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z Platformy biuroplus-krakow.pl z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży na Platformie biuroplus-krakow.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. W sprawach Regulaminem nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem odrębnych przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2009 r.
 6. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na Platformie biuroplus-krakow.pl.